Missioon, visioon, väärtused

LNÜ VISIOON

Aastaks 2019 on LNÜ tugev ja elujõuline noorteorganisatsioon ning tunnustatud koostööpartner nii kirikule kui ka kogudustele.

LNÜ MISSIOON

Olla kogudustele ja nende laste-ja noorsootöö tegijatele toeks ning abiks, et Eesti lapsed ja noored saaksid Jumalat turvalises keskkonnas, oma vanusest lähtuvalt tundma õppida.

LNÜ VÄÄRTUSED

Avatus ja koostöö

▪ Mineviku analüüsimine ja sealt väärtusliku kaasa võtmine, olevikuga arvestamine ning
tulevikuvajaduste ette nägemine.
▪ Huvitundmine oma koostööpartnerite vastu nii organisatsiooni sees kui ka
väjaspool, nende paremini tundma õppimine ja iseenda tutvustamine.

Julgus ja hoolivus

▪ Uute töövormide leidmine
▪ Osadus ja meelespidamine ning tähelepanelikkus nõuküsijate suhtes
▪ Tänu
▪ Iseenda töö kriitiline analüüsimine
▪ Turvalisuse jälgimine laste‐ja noorsootöös

Usaldusväärsus ja asjatundlikkus

▪ Lepingutest ja kokkulepetest kinnipidamine
▪ Oma seisukohtade oskuslik põhjendamine

Eetikakoodeks