Peretöö

2012 aasta otsustas peapiiskop Andres Põder kutsuda EELK-sse peretöö koordinaatoriks misjonäri Soomest. Samuti kutsus peapiiskop 24.mail 2012 kokku esimese peretöö nõupidamise. Kokku tulid kiriku, riigi ja peretöö erinevad spetsialistid.

Sügisel 2012 õppis Pia Ruotsala Soomes sh. abielutöö korraldust ja käis kiriku perenõustamiskeskuses praktikal, et teenida 2013. aasta algusest EELKs peretöö koordinaatorina.

Töö põhimõte: Kirik hoolib peredest ning tegutseb nende heaks koostöös ühiskonna ja erinevate partneritega. Evangeeliumist tuleneva peretöö misjooni kaudu hakkab EELK liikmete arv tõusma, sest kiriku hoolivust kogenud perede lapsed on meie kiriku tulevik!

Mõjutustöö Eesmärk tuleneb EELK arengukava visioonist aastaks 2017

 • ”Kirik on nähtav ja tema maine on kõrge. Meedias avaldatakse arvamust ja antakse hinnanguid ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning võetakse sõna üldharivatel ja kultuurilistel teemadel.
 • Riigile ja kohalikule omavalitsusele on kirik usaldusväärne partner. Kirik ei tee erakondlikku poliitikat, kuid on oma põhimõtetest lähtudes avatud koostööle erinevate poliitiliste jõududega. Kirik on aktiivne kodanikuühiskonna kujundaja.”
 • Teemad, kus kirik ühineb ühiskonnaga neile vastu tulles: AIDS, lastekaitse, perevägivald ja väljarände peatamine. Lisaks pööratakse tähelepanu perede heaolule, kristlikule peremudelile, sõpruspere süsteemile jne.
 • Meetodika: Kokku saamine, kaasa minek võrgustike kaudu, ühised deklaratsioonid ja meediatöö. Tugi ettevõtmistele nagu Emade Selts jm.
 • Tegevussuund arengukavas:  Infotöö välissuunal. Kirik räägib ühiskonnas kaasa sotsiaalvaldkonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel.
 • Oluline on, et kiriku sees leviks positiivne tegutsemistahe Eesti ühiskonna olukorra parandamiseks ja üksikud kristlased oleksid kaasatud.

Perenõustamine ja pereteraapia

 • Eesmärk: Kirik käib inimese kõrval ka tema raskustes ja kriisides järgides Jeesuse eeskuju.
 • Sisu: abieluprobleemide käsitlemine, põlvkondade vaheliste suhete toetamine, vanemliku liidu tugevdamine, vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine, perekonna terve funktsioneerimise toetamine (pereliikmete muret valmistavate käitumismustrite analüüs, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, jms), perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamine, hingehoidlik töö jne.
 • Praktika: Tallinnas avatakse EELK perenõustamispunkt 2014. aasta alguses.
 • UI koolitusprogrammi luuakse perenõustamise koolitusharu.
 • EELK vaimulikkonnale pakutakse täienduskoolitust perenõustamise osas (vajalik eriti sõjaväe kaplanaadi jaoks).
 • Eesti pereterapeutidele pakutakse täienduskoolitust usuliste küsimuste käsitlemise ja kristlasest klientide nõustamise osas. Eesmärgiks on tagada usaldusväärne ja kristlikule eetikale põhinev pereteraapia EELK liikmetele.

Koguduste peretöö toetamine

 • Kristlik kasvatus: Olulisel kohal on kristlike hoiakute ja väärtuste kujundamine väikelapseeast peale, perede toetamine kristliku kasvatuse osas.
 • Lastejumalateenistuste ülesanne on laste harjutamine kirikuruumi ja jumalateenistusel valitseva osadusliku õhkkonnaga. Noorsootöö kogudustes seisneb noorteõhtute korraldamises, erinevate palvuste läbiviimises, tihti ka noorte kasutamises erinevates ülesannetes. Noorsootöö eesmärgiks on tuua noored Jumalasõna juurde ja muuta kirik noortele harjumuspäraseks kooskäimiskohaks, kus tekib side nii koguduseelu vaimuliku poole kui ka kirikuruumi ja inimestega. – Kogudus nagu perekond!
 • Diakooniatöö perede toetamiseks, mitmekesine hingehoiutöö ja talitusvestlused (ennetav töö).
 • Abielu ja paarisuhtega seotud seminarid – Evangeelse Alliansi abielutöö toimkond.
 • Võrgustikus toimimise ja kohaliku omavalitsusega koostöö toetamine.
 • Ilmikute vabatahtliku tegevuse toetamine ja koguduse peretöö arendamine lisaresurssi abil.
 • Pereseminarid ja –laagrid ning eriüritused.

Tegevussuunad

 • Kirikulasteaedade ja -koolide asutamine.
 • Koostöövõimaluste parem ärakasutamine. Osalemine EELK-sisestes ja -välistes koostöövõrgustikes.
 • Riigilt, kohalikelt omavalitsustelt ja fondidelt toetuste taotlemine laste- ja noorsootööle.
 • Osadustunde suurendamine laste ja noorte ning koguduse vanemate liikmete vahel. Laste ja noorte kaasamine koguduse igapäevaellu, jumalateenistuse ettevalmistamisse ja läbiviimisse, kiriku eest hoolitsemisse jne, arvestades laste ja noorte meelelaadiga.
 • Erinevate töövaldkondade omavahelise sidususe suurendamine.
 • Infotöö sisesuunal. Parandatakse koguduseliikmete ja ühiskonna teadlikkust diakooniavaldkonnast.
 • Infotöö aitab kaasa koguduse sidususe suurendamisele ning teadvustab võimalust teenida ligimest lihtsa praktilise abi vormis. Kogutakse ja vahendatakse infot diakooniaalaste abiprogrammide kohta.
 • Uute töövaldkondade leidmine ja tegevusmeetodite kaasajastamine. Avardatakse diakoonia tegevusi ja meetodeid – muututakse ühiskonnas vajalikuks, reageerides kiiresti ja adekvaatselt ühiskonna vajadustele.
 • Kirik on valmis kriisiolukorras abi osutamiseks.

Peretöö kogudustes, koordinaatori tegevuskava:

 • Aastal 2013: Kaardistamine ja tegevusharu analüüs (mida kogudused on teinud; tulemusi saavutanud, nõrkused ning iseloomustus).
 • Praktiline abi kohapeal 2013-2016:
 • Pia Ruotsala juhib nt. Mustamäe koguduses emade tugigruppi, kuhu tullakse ka linnaosavalitsuse sotsiaalitöö kaudu. 2013. a. oktoobrist  tuleb EELKsse täiendavaks abiliseks peretöötegija Mirca Kukkasniemi (4 kuud), kes saab kogudustes nt. väikegruppi juhtida ning sealjuures koolitada tööks kohalikku  vabatahtlikku. Praegu planeeritakse koostööd nt. Kuressaare, Keila, Hageri,  Viljandi Jaani ja Rakvere kogudustega. Tulemas on ka LNÜ ja peretöö ühine ring praostkondades, et pakkuda abi kohapeal laste-, pere- ja noorsotöö osas.
 • Eriprojektid, näiteks: ”Operatsioon Imiku hoolduspakk” Ida-Virumaal; sünnitusmajast jagatakse Soomest tootud beebiasjade pakke, kuhu kohalik kogudus lisab tervituskirja ja Uue Testamendi. Soome partneriks Mannerheimi Lastekaitseliit ja kogudused.
 • Koolitus ja teavitustöö 2014-
 • Kogudustes katsetatud ja toimivate mudelite kasutusse võtmine, koolitus ja teavitamine EELK üldtasandil (võrdasjatundja meetodika). Interneti kaudu
 • Seminarid ja üritused:
 • Kristliku kasvatuse, abielu, diakoonia jms. teemadel materjali, seminaride ning koolituste korraldamine koos erinevate partneritega.
 • Tugi visioonile, et iga EELK kogudus võiks 2017. aasta lõpuks olla ´peresõbralik kogudus, kus erinevad põlvkonnad austavad üksteist´ , et EELK liikmeskond ei kahaneks, vaid kasvaks tulevikus ja tänapäeva lapsed & noored oleksid meie tuleviku kiriku liikmed, kes rajavad ka  hoolivat ühiskonda, kus peegeldub Jumala ja ligimese armastus.