LNÜ Üldkoosoleku materjalid

EELK LNÜ korraline üldkoosolek toimub 20.06.2017 kell 18:00 Tallinnas, Tehnika 115.

LNÜ üldkoosoleku päevakord ja materjalid:

  1. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine.
  2. 2016 aasta eelarve (Majandusaasta aruanne) ja tegevuskava täituvus.
  3. 2016 aasta majandusaasta aruanne.
  4. 2017 aasta eelarve eelnõu ja tegevuskava ülevaatamine.
  5. 1 juhatuse liikme valimine. Info allpool. Triinu Pihel (CV) kandideerib juhatusse. 
  6. Muud jooksvad teemad.

Volitus üldkoosolekule LNÜ volikiri üldkoosolekule.

 

4.2. Juhatus (väljavõte põhikirjast)

4.2.1. Juhatus juhib LNÜ igapäevast tegevust ja esindab LNÜ-d. Muuhulgas Juhatus: 4.2.1.1. otsustab LNÜ liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise;  4.2.1.2. peab LNÜ liikmete arvestust ning kogub käesoleva põhikirja punkti 4.1.2.10 alusel kehtestatud liikmemakse ja korraldab nende tasumise arvestust; 4.2.1.3. koostab LNÜ tegevuse aastaaruande, majandusaasta aruande, eelarve ja tegevuskava ning esitab need heakskiitmiseks Üldkoosolekule vastuvõtmiseks või kinnitamiseks; 4.2.1.4. kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele ja põhikirjale LNÜ vara; 4.2.1.5. korraldab LNÜ raamatupidamist; 4.2.1.6. otsustab LNÜ kontode avamise ja sulgemise krediidiasutustes ning kinnitab LNÜ kontodel olevate rahaliste vahendite kasutamise ja käsutamise korra; 4.2.1.7. sõlmib töötajatega töölepinguid; 4.2.1.8. jälgib LNÜ-le kuuluvate õiguste õiguspärast kasutamist ja võtab vajadusel tarvitusele abinõud õiguste kaitseks; 4.2.1.9. täidab Üldkoosoleku õiguspäraseid otsuseid, muuhulgas korraldab ja viib läbi konkursse ja sihtotstarbelisi korjandusi; 4.2.1.10. teeb otsuseid osakondade moodustamiseks ja koordineerib osakondade tööd; 4.2.1.11. otsustab auditite läbiviimise; 4.2.1.12. esindab või korraldab LNÜ esindamise kohtus ja suhetes riigi- või kohaliku omavalitsuse organitega; 4.2.1.13. annab LNÜ liikmetele vajaliku teavet juhtimise kohta ning koostab regulaarseid aruandeid LNÜ seisundi ja tegevuse kohta; 4.2.1.14. kinnitab LNÜ vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korra ning töökorraldust reguleerivad eeskirjad; 4.2.1.15. teeb Üldkoosolekule ettepaneku LNÜ sümboolika kasutamise reglemendi kinnitamiseks; 4.2.1.16. otsustab sihtotstarbeliste korjanduste korraldamise; 4.2.1.17. otsustab konkursside võitjad või annab selleks volituse; 4.2.1.18. otsustab stipendiumide asutamise ja andmise. 4.2.1.19. annab nõusoleku koostöölepingute sõlmimiseks teiste isikute, ühenduste, organisatsioonide ja asutustega Eestis ning mujal maailmas; 4.2.1.20. otsustab ja korraldab muid küsimusi, mis on Juhatuse pädevusse antud seadusega või käesoleva põhikirjaga.

4.2.2. Üldkoosolek määrab kolm kuni seitse Juhatuse liiget, kusjuures esmalt valitakse juhatuse esimees ja seejärel teised liikmed. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab ja vajadusel Juhatuse liikmete ametikohtade täitmise reglemendi kehtestab Üldkoosolek enne valimisi. Üldkoosolek või Juhatus võib kehtestada Juhatuse liikmete töövaldkondade jaotuse.

4.2.3. Juhatuse liige peab olema vähemalt 18-aastane EELK liige. Juhatuse liige ei tohi kuuluda LNÜ Revisjonikomisjoni ega olla LNÜ raamatupidaja.

4.2.4. Juhatuse liige määratakse ametisse üheks kuni kolmeks aastaks. Üldkoosolekul on õigus kehtestada Juhatuse liikmete rotatsiooni kord. Juhatuse liige on kohustatud täitma Juhatuse liikme kohustusi isiklikult, osalema aktiivselt LNÜ tegevuses ja Juhatuse koosolekutel.

4.2.5. Juhatuse esimees korraldab Juhatuse tegevust ja tal on õigus esindada LNÜ-d kõikides õigustoimingutes. Teised Juhatuse liikmed võivad esindada LNÜ-d ainult kahekesi koos.

4.2.6. Juhatuse liikme võib Üldkoosoleku otsusega, sõltumata põhjustest igal ajal tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.2.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuus. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees, kes teatab koosolekust kirjalikult vähemalt kolm päeva ette. Teate võib edastada tavalise postiga või elektronposti teel. Juhatuse esimees võib Juhatuse koosoleku kokkukutsumise teate edastamise kohustuse üle anda LNÜ töötajale.

4.2.8. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatus võib vastu võtta otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed. Kirjalik hääletamine hõlmab ka hääle andmist elektronposti teel.