Põhikiri

EELK LASTE- JA NOORSOOTÖÖ ÜHENDUSE PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (edaspidi LNÜ).

1.2. LNÜ on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (edaspidi EELK) organisatsioon, mis on asutatud Eesti Vabariigi õiguse kohaselt ning mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, EELK ja LNÜ organite otsustest ning headest kommetest ja tavadest.

1.3. LNÜ sõlmib Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga lepingu, milles sätestatakse osapoolte ühised eesmärgid ja ülesanded laste- ja noorsootöö-alases tegevuses, vastastikune kaasamine teineteise tegevusse ning EELK-lt LNÜ-le eraldatavate vahendite eraldamise põhimõtted. EELK organisatsioonina on LNÜ-l õigused ning ta järgib kõiki nõudeid ja kohustusi, mis tulenevad EELK arengukavast ning EELK põhikirjast, kirikuseadustikust ja õigusaktidest, mh esitab EELK-le LNÜ tegevuse aastaaruande, majandusaasata aruande, eelarve ja tegevuskava ning teeb koostööd EELK juhatuse (Konsistooriumi) liikmega, kelle pädevusse kuuluvad laste- ja noorsootöö valdkonna küsimused.

1.4. LNÜ on asutatud 3. detsembril 2003 EELK Pühapäevakooliühenduse (asutatud 07.04.1990) ja EELK Noorsootöö Keskuse (asutatud 05.12.1935) poolt.

1.5. LNÜ asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.6. LNÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. EESMÄRGID

2.1. LNÜ põhieesmärkideks on tegeleda laste- ja noorsootööga EELK-s, kristlik, kultuuriline, hariduslik ja heategevuslik tegevus ning laste ja noorte kristlik ning kõlbeline kasvatus.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks on LNÜ-l õigus: 
2.2.1. korraldada laste- ja noorteüritusi, sealhulgas huviala-, puhke-, ja õppelaagreid ning seminare; 
2.2.2. korraldada koolituskursusi, konverentse ja õppepäevi; 
2.2.3. anda välja ja levitada õppematerjale, reklaammaterjale, trükiseid, brošüüre, audio- ja videokandjaid, oma tegevusvaldkondadele vajalikku kirjandust, koostada ja panna üles veebilehti jms; 
2.2.4. anda nõu LNÜ kompetentsi kuuluvates küsimustes; 
2.2.5. omada ja täiendada laste- ja noorsootöö alast metoodilist kabinetti; 
2.2.6. teha koostööd ning sõlmida koostöölepinguid teiste organisatsioonide, isikute ja asutustega, sealhulgas koguduste ja praostkondadega, Eestis ja mujal maailmas; 
2.2.7. olla rahvuslike ja rahvusvaheliste kiriklike, religioossete, heategevus- või haridusorganisatsioonide asutajaliige või liige; 
2.2.8. asutada kristlikke turvakodusid, koole ja laagrikeskusi; 
2.2.9. viia läbi projekte ja uuringuid; 
2.2.10. anda välja stipendiume; 
2.2.11. korraldada sihtotstarbelisi korjandusi; 
2.2.12. tegeleda heategevusega; 
2.2.13. tegeleda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ettevõtlusega; 
2.2.14. pakkuda transporditeenust; 
2.2.15. korraldada toitlustamist; 
2.2.16. tegeleda muu tegevusega, mis teenib põhieesmärkide huve.

2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks kasutab LNÜ järgmistest allikatest saadud vahendeid: 
2.3.1. liikmete ja toetajaliikmete annetused ning käesoleva põhikirja punkti 4.1.2.10 alusel kehtestatudliikmemaksud; 
2.3.2. EELK eraldised; 
2.3.3. varalised annetused, kingitused ja eraldised; 
2.3.4. tulu kirjanduse ja muude esemete müügist; 
2.3.5. tulu korjandustest; 
2.3.6. sponsorsummad; 
2.3.7. sihtotstarbelised eraldised; 
2.3.8. muud allikad, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

3. LIIKMED

3.1.1. LNÜ liikmeks võetakse vastu iga vähemalt seitsmeaastane isik, kes esitab LNÜ Juhatusele kirjaliku avalduse ja kohustub täitma LNÜ põhikirja. Avalduse vormi kehtestab LNÜ Juhatus. Avaldust võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna.

3.1.2. LNÜ vähemalt 18-aastane liige peab olema EELK mõne koguduse täiskogu liige või EELK-ga armulauaosaduses oleva kiriku liige. Erandina võib LNÜ Juhatus võtta LNÜ liikmeks mõne teise Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikme, kes tegutseb EELK koguduses laste- või noorsootöö tegijana või pühapäevakooliõpetajana.

3.2. LNÜ toetajaliikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik. Toetajaliikmeks võetakse järgmistel juhtudel: 
3.2.1. isik esitab LNÜ Juhatusele Juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse;
3.2.2. LNÜ Juhatus teeb isikule ettepaneku saada LNÜ toetajaliikmeks ja isik annab selleks kirjaliku nõusoleku.

3.3. Käesoleva põhikirja punktides 3.4, 3.5, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.7, 3.8, 3.9.3, 3.9.4, 3.10.1 ja 3.10.3 kirjeldatud juhtudel on toetajaliige võrdsustatud liikmega.

3.4. LNÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab LNÜ Juhatus, kes peab liikmete arvestust.

3.5. LNÜ-st väljaastumiseks esitab liige Juhatusele kirjaliku avalduse.

3.6. LNÜ liikme võib LNÜ-st välja arvata Juhatuse otsusega, kui LNÜ liige: 
3.6.1. ei ole kahe kalendriaasta jooksul tasunud liikmemaksu, kui käesoleva põhikirja punkti 4.1.2.10 alusel on kehtestatud liikmemaks;

3.6.2. on oma tegudega kahjustanud LNÜ head nime ja mainet; 
3.6.3. on tekitanud LNÜ-le olulist kahju; 
3.6.4. on korduvalt jätnud täitmata LNÜ organite otsuseid;

3.6.5. ei ole pärast 19-aastaseks saamist võetud EELK mõne koguduse täiskogu liikmeks ning Juhatus ei ole kohaldanud tema suhtes käesoleva põhikirja punktis 3.1.2 nimetatud erandit.

3.7. LNÜ liikme väljaarvamise otsustab LNÜ Juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel Juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus võetakse vastu Juhatuse koosseisu poolthääleenamusega. Isikule, kes on LNÜ-st välja arvatud, teatatakse kirjalikult väljaarvamise otsuse vastuvõtmisest ja selle põhjustest.

3.8. LNÜ Juhatuse poolt LNÜ-sse mittevastuvõetud isikul ja LNÜ-st väljaarvatud liikmel on õigus nõuda vastuvõtmise või väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsustamist väljaarvamisele järgneval LNÜ Üldkoosolekul. Üldkoosolek võib vastava isiku avalduse alusel vastuvõtmise või väljaarvamise otsuse kinnitada või kehtetuks tunnistada.

3.9. LNÜ liikmel on õigus: 
3.9.1. esitada LNÜ Juhatuse ja Revisjonikomisjoni liikmete kandidaate, valida ja olla valitud LNÜ Juhatuse või Revisjonikomisjoni liikmeks; 
3.9.2. esitada LNÜ organitele ettepanekuid ja arupärimisi; 
3.9.3. osaleda LNÜ poolt korraldatavatel üritustel ja sündmustel; 
3.9.4. kasutada LNÜ sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile.

3.10. LNÜ liige on kohustatud: 
3.10.1. järgima LNÜ põhikirja ja usuliste ühenduste ja usuühingute häid tavasid ning täitma LNÜ organite otsuseid;
3.10.2. tasuma tähtaegselt käesoleva põhikirja punkti 4.1.2.10 alusel kehtestatud liikmemaksu; 
3.10.3. teatama Juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elu- või asukoha ja aadressi ning e-posti aadressi ja andmete muutumisel teatama uued andmed ühe kuu jooksul pärast nende muutumist.

4. JUHTIMINE

4.1. Üldkoosolek

4.1.1. LNÜ kõrgeimaks organiks on Üldkoosolek, mille moodustavad LNÜ kõik liikmed. Igal liikmel on Üldkoosolekul üks hääl, kui seadusest ei tulene teisiti. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Liikmel ei ole hääleõigust ning teda ei või üles seada Juhatuse või Revisjonikomisjoni liikme kandidaadina, kui tal on tasumata käesoleva põhikirja punkti 4.1.2.10 alusel kehtestatud liikmemaks eelmise kalendriaasta eest.

4.1.2. Üldkoosoleku pädevuses on: 
4.1.2.1. LNÜ põhikirja muutmine; 
4.1.2.2. LNÜ eesmärgi muutmine; 
4.1.2.3. käesoleva põhikirja punktis 1.3 nimetatud lepingu ja selles tehtavate muudatuste eelnev heakskiitmine; 
4.1.2.4. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
4.1.2.5. Revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine; 
4.1.2.6. tegevuse aastaaruande heakskiitmine; 
4.1.2.7. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 
4.1.2.8. majandusaasta aruande kinnitamine; 
4.1.2.9. järgneva aasta eelarve ja tegevuskava vastuvõtmine; 
4.1.2.10. liikmemaksu kehtestamise üle otsustamine ning liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine; 
4.1.2.11. Juhatuse ettepanekul LNÜ sümboolika kasutamise reglemendi kinnitamine; 
4.1.2.12. Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine, sh tehingu tingimuste määramine, samuti nimetatud tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks LNÜ esindaja määramine; 
4.1.2.13. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud LNÜ teiste organite pädevusse.

4.1.3. Juhatus kutsub Üldkoosoleku kokku: 
4.1.3.1. kui seda nõuavad LNÜ huvid; 
4.1.3.2. majandusaasta aruande kinnitamiseks, kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest; 
4.1.3.3. kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 LNÜ liikmetest, kahe kuu jooksul.

4.1.4. Juhatus peab Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab vähemalt 1/10 LNÜ liikmetest. Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut vastavalt LNÜ liikmete poolt nõutule kokku, võivad Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras Juhatusega.

4.1.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama vähemalt üks kuu.

4.1.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht, päevakord ning koht (sh internetiaadress), kus saab tutvuda arutamisele tulevate küsimustega seotud dokumentide ning otsuste projektidega, kui projekte ei ole lisatud Üldkoosoleku kokkukutsumise teatele.

4.1.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid.

4.1.8. Üldkoosolekut juhib Juhatuse esimees või tema volitusel teine Juhatuse liige.

4.1.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest ja seadusega või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui hääled jagunevad võrdselt, toimub uus hääletus. Teistkordsel häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Põhikirja muutmise, LNÜ ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmetest. LNÜ eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kusjuures muutmist otsustanud Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik liikmed.

4.1.10. Otsused võetakse Üldkoosolekul vastu avalikul hääletusel, kui enam kui pool Üldkoosolekul osalenud liikmetest ei nõua salajast hääletust.

4.1.11. Isiku valimisel loetakse Üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

4.1.12. Juhatus võib korraldada Üldkoosoleku otsuste projektide üle hääletamise ning Juhatuse ja Revisjonikomisjoni liikmete valimise (sh internetileheküljel või elektronposti teel) lisaks Üldkoosolekule ka sellele eelneval Juhatuse poolt määratud ja LNÜ liikmetele teatatud ajavahemikul, kui igal liikmel on olnud eelnevalt võimalik osaleda otsuste algprojektide kohta arvamuse avaldamises ja kandidaatide ülesseadmises ning hääletamine nendes päevakorraküsimustes on võimalik ka Üldkoosolekul.

4.2. Juhatus

4.2.1. Juhatus juhib LNÜ igapäevast tegevust ja esindab LNÜ-d. Muuhulgas Juhatus: 
4.2.1.1. otsustab LNÜ liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise; 
4.2.1.2. peab LNÜ liikmete arvestust ning kogub käesoleva põhikirja punkti 4.1.2.10 alusel kehtestatud liikmemakse ja korraldab nende tasumise arvestust;
4.2.1.3. koostab LNÜ tegevuse aastaaruande, majandusaasta aruande, eelarve ja tegevuskava ning esitab need heakskiitmiseks Üldkoosolekule vastuvõtmiseks või kinnitamiseks; 
4.2.1.4. kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele ja põhikirjale LNÜ vara; 
4.2.1.5. korraldab LNÜ raamatupidamist; 
4.2.1.6. otsustab LNÜ kontode avamise ja sulgemise krediidiasutustes ning kinnitab LNÜ kontodel olevate rahaliste vahendite kasutamise ja käsutamise korra; 
4.2.1.7. sõlmib töötajatega töölepinguid; 
4.2.1.8. jälgib LNÜ-le kuuluvate õiguste õiguspärast kasutamist ja võtab vajadusel tarvitusele abinõud õiguste kaitseks; 
4.2.1.9. täidab Üldkoosoleku õiguspäraseid otsuseid, muuhulgas korraldab ja viib läbi konkursse ja sihtotstarbelisi korjandusi; 
4.2.1.10. teeb otsuseid osakondade moodustamiseks ja koordineerib osakondade tööd; 
4.2.1.11. otsustab auditite läbiviimise; 
4.2.1.12. esindab või korraldab LNÜ esindamise kohtus ja suhetes riigi- või kohaliku omavalitsuse organitega; 
4.2.1.13. annab LNÜ liikmetele vajaliku teavet juhtimise kohta ning koostab regulaarseid aruandeid LNÜ seisundi ja tegevuse kohta; 
4.2.1.14. kinnitab LNÜ vara kasutamise, käsutamise ja valdamise korra ning töökorraldust reguleerivad eeskirjad; 
4.2.1.15. teeb Üldkoosolekule ettepaneku LNÜ sümboolika kasutamise reglemendi kinnitamiseks; 
4.2.1.16. otsustab sihtotstarbeliste korjanduste korraldamise; 
4.2.1.17. otsustab konkursside võitjad või annab selleks volituse; 
4.2.1.18. otsustab stipendiumide asutamise ja andmise. 
4.2.1.19. annab nõusoleku koostöölepingute sõlmimiseks teiste isikute, ühenduste, organisatsioonide ja asutustega Eestis ning mujal maailmas; 
4.2.1.20. otsustab ja korraldab muid küsimusi, mis on Juhatuse pädevusse antud seadusega või käesoleva põhikirjaga.

4.2.2. Üldkoosolek määrab kolm kuni seitse Juhatuse liiget, kusjuures esmalt valitakse juhatuse esimees ja seejärel teised liikmed. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab ja vajadusel Juhatuse liikmete ametikohtade täitmise reglemendi kehtestab Üldkoosolek enne valimisi. Üldkoosolek või Juhatus võib kehtestada Juhatuse liikmete töövaldkondade jaotuse.

4.2.3. Juhatuse liige peab olema vähemalt 18-aastane EELK liige. Juhatuse liige ei tohi kuuluda LNÜ Revisjonikomisjoni ega olla LNÜ raamatupidaja.

4.2.4. Juhatuse liige määratakse ametisse üheks kuni kolmeks aastaks. Üldkoosolekul on õigus kehtestada Juhatuse liikmete rotatsiooni kord. Juhatuse liige on kohustatud täitma Juhatuse liikme kohustusi isiklikult, osalema aktiivselt LNÜ tegevuses ja Juhatuse koosolekutel.

4.2.5. Juhatuse esimees korraldab Juhatuse tegevust ja tal on õigus esindada LNÜ-d kõikides õigustoimingutes. Teised Juhatuse liikmed võivad esindada LNÜ-d ainult kahekesi koos.

4.2.6. Juhatuse liikme võib Üldkoosoleku otsusega, sõltumata põhjustest igal ajal tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.2.7. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kuus. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees, kes teatab koosolekust kirjalikult vähemalt kolm päeva ette. Teate võib edastada tavalise postiga või elektronposti teel. Juhatuse esimees võib Juhatuse koosoleku kokkukutsumise teate edastamise kohustuse üle anda LNÜ töötajale.

4.2.8. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatus võib vastu võtta otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Juhatuse liikmed. Kirjalik hääletamine hõlmab ka hääle andmist elektronposti teel.

4.3. Revisjonikomisjon

4.3.1. Revisjonikomisjonis on kolm liiget, kes määratakse Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja sekretäri.

4.3.2. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.

4.3.3. Revisjonikomisjoni ülesandeks on kontrolli teostamine LNÜ finants-majandusliku tegevuse üle.

4.3.4. Revisjonikomisjoni liige peab olema vähemalt 18-aastane. Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda LNÜ Juhatusse ega olla LNÜ raamatupidaja.

4.3.5. Juhatuse ja LNÜ muude organite liikmed peavad võimaldama revidentidel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

4.3.6. Revisjonikomisjon koostab Üldkoosoleku poolt määratud revisjoni tulemuste kohta Üldkoosolekule kirjaliku aruande ning esitab Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande kohta Üldkoosolekule arvamuse.

5. OSAKONNAD

5.1. Vähemalt viis LNÜ liiget, kes kuuluvad ühte EELK praostkonda või kogudusse, võivad moodustada LNÜ piirkondliku osakonna. LNÜ liige võib kuuluda ainult ühte osakonda.

5.2. Osakonna moodustamine registreeritakse Juhatuse otsusega ning sellesse osakonda kuuluvad kõik selle piirkonna LNÜ liikmed.

5.3. Osakond tegutseb käesoleva põhikirja alusel. LNÜ Üldkoosolekul ja Juhatusel on õigus kehtestada osakondade moodustamise ja tegevusega seotud täpsemaid reglemente.

5.4. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel.

5.5. Osakonnal on Juhatus, mis valitakse osakonna liikmete poolt. Juhatusse võib kuuluda üks kuni kolm liiget.

5.6. Osakonda juhib ja esindab juhatuse esimees, kes valitakse ametisse üheks kuni kolmeks aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

5.7. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatuse esimehel osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.

5.8. Osakonnad on aruandekohustuslikud LNÜ Juhatuse ees.

5.9. Osakonnad on kohustatud viivitamatult LNÜ Juhatust teavitama osakonna juhatuse valimiste tulemustest ning esitama oma tegevuse kohta aruande LNÜ Juhatusele ühe kuu jooksul pärast osakonna majandusaasta lõppu.

6. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1. LNÜ lõpetamise otsustab Üldkoosolek. Lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. LNÜ lõpetamisel toimub vastavalt otsusele ning kehtivatele õigusaktidele LNÜ likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. LNÜ lõpetamisel allesjäänud vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle EELK-le.

6.2. LNÜ ühinemine teise mittetulundusühinguga või jagunemine toimub Üldkoosoleku otsusel vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatud korrale.

6.3. Käesoleva põhikirja punktis 6.1 või 6.2 nimetatud Üldkoosoleku otsuse projekti peab eelnevalt heaks kiitma EELK Konsistoorium, arvestades põhikirja punktis 1.3 nimetatud lepingus sätestatud vastastikuse kaasamise sätteid.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 03. detsembril 2003 Tallinnas, muudetud üldkoosoleku otsustega 26. aprillil 2004 ja 17. aprillil 2010.a